Home PageCondiții generale de contractare

Condiții Generale de Contractare

Condiții Generale de Contractare
Contract Livrari Materiale Produse la Comanda,
Comandate pe internet la www.rufy.ro
 
S.C. RUFY ROOF ENGINEERING  S.R.L.

PARTILE  CONTRACTANTE
Condiții Generale de Contractare sunt valabile intre între:
Persoana Juridică sau Persoana Fizică înregistrata in situl constructii-online.ro si care are o comandă de produse confirmată prin email, in calitate de BENEFICIAR

Si

S.C. RUFY ROOF ENGINEERING S.R.L, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca Nr. 169, Corp X, Et.1, Birou 14B, RO-014459 București, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/10567/2014,  CUI RO 27631607, cont virament RO93 BTRL RONC RT00 U644 4902, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Mosilor, Bucuresti,  Cod SWIFT: BTRLRO22, reprezentata prin  Marius Dragan,  in calitate de FURNIZOR,

Denumite in mod individual „Partea” si in mod colectiv „Partile” au convenit de comun acord cu privire la Condiții Generale de Contractaredupa cum urmeaza:

1.  OBIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI
1.1. Furnizorul va presta in favoarea Beneficiarului, servicii de furnizare produse. Produsele furnizate sunt cele comandate de catre Beneficiar pe situl constructii-online.ro. Produsul este considerat comandat numai daca este platit integral. Furnizorul va produce , va livra din stoc, sau achiționa și va livra produsele comandate Beneficiarului. Aceste produse sunt  specificate in comanda beneficiarului identificata cu numar de comanda, data si detalii produs.
1.2 .Beneficiarul va lansa o comanda  in care sunt descrise in detaliu materialele pe care Furnizorul se obliga sa le livreze la adresa completata de catre Beneficiar in cadrul comenzii pe internet in situl constructii-online.ro, cantitatea si pretul acestor produse, eventual serviciile de montaj necesare asamblarii (daca sunt specificate).
1.3. Pretul  materialelor este descris in detaliu in Comanda detaliată primita de catre Beneficiar pe Email.
1.4. Pretul comenzii cuprinde toate costurile pentru produselor specificate, inclusive transportul. Preturile nu includ descarcarea materialelor pentru greutati mai mari de 50 kg, costurile de manipulare după descărcare, contravaloarea serviciilor de paza a materialelor livrate, costuri care sunt in sarcina Beneficiarului.
1.5. Beneficiarul va asigura descarcarea materialelor in conditii optime pentru orice produs cu greutatea mai mare de 50 kg.

2. DURATA CONTRACTARII
2.1. Prezentul document intra in vigoare la data incasarii de catre Furnizor a pretului materialelor comandate de catre Beneficiar pe situl constructii-online.ro si va fi valabil de la plata integrala de catre Beneficiar a contravalorii produselor si eventual a lucrarilor contractate pana la livrarea materialelor si eventual executarea lucrarilor contractate (daca exista).
2.2. Partile contractante pot stabili de comun acord prelungirea duratei de valabilitate a Condițiilor Generale de Contractare prin incheierea unui Act aditional in acest sens.

3. PLATA SI MONEDA DE PLATA
3.1. Beneficiarul va plati în avans 100 % materialele comandate pe situl constructii-online.ro in lei, la Banca mentionata de catre Furnizor, pe baza Acceptării Comenzii primite prin email si/sau a Facturii Proforma.
In cazul in care se vor contracta si servicii, acestea vor fi considerate separate de livrarea de marfuri si tratate pe baza unui contract de servicii diferit de acesta.
3.2. Plata se va face in LEI la cursul de schimb EURO/LEI comunicat de BNR, la data întocmirii facturii proforme. Termenul de plata este de maxim 7 zile de la emiterea facturii proforme.
3.3. In cazul in care cursul valutar creste mai mult de 3% in perioada de la data facturii proforma la data platii efective, se va emite factura pentru diferenta de curs valutar.
3.4. Plata se efectueza prin Ordin de plata in contul curent al Furnizorului. Datorită faptului că, majoritatea produselor de pe situl constructii-online.ro sunt produse la comanda, valoarea acestora nu este returnabila, in cazul in care Beneficiarul doreste sa renunte la comanda sau s-a razgandit.

4. DREPTURI , OBLIGATII SI RESPONSABILITATI
4.1. Beneficiarului ii revin urmatoarele obligatii:

 1. de a receptiona cantitativ si calitativ produsele livrate;
 2. receptia materialelor comandate se va realiza numai de catre persoana care a comandat produsele. In cazul in care Beneficiarul deleaga o alta persoana pentru receptia materialelor comandate , aceasta va fi anuntata in scris la constructii-online.ro sau in cadrul comenzii de pe constructii-online.ro
 3. de a descarca materialele comandate, in cazul in care acestea se livreaza cu camion si au o greutate mai mare de 50 kg;
 4. de a stabili impreună cu Furnizorul programul, ruta de livrare (pentru destinatiile dificile fara drum de acces) si data livrarii, in cazul in care Beneficiarul comanda produse fabricate la comanda;
 5. de a plati pretul stabilit, in termenele stabilite;
 6. de a isi asuma in totalitate comanda, iar in cazul in care nu este sigur ce comanda, sa contacteze furnizorul pe email sau telefonic, inainte de a efectua comanda;
 7. de a obtine autorizatia de constructie pentru inceperea si derularea lucrarilor de constructie , in cazul comenzii produselor realizate la comanda si care reprezintă constructii de orice natura ar fi acestea.

4.2. Furnizorului ii revin urmatoarele obligatii:

 1. de a livra produsele descrise in comanda Beneficiarului realizata pe situl constructii-online.ro, respectand termenele date;
 2. de a stabili si confirma telefonic cu Beneficiarul comanda depusa, la numarul de telefon completat de catre beneficiar in cadrul realizarii contului la constructii-online.ro;
 3. de a lămuri toate situaţiile neconforme în termen de 2 zile lucratoare de la primirea unei solicitari scrise in acest sens din partea Beneficiarului;
 4. decalarea termenelor de livrare se poate face cu acordul celor 2 parti.
 5. de a preda Beneficiarului Factura de materiale si Certificatele de Garantie emise de catre producatorii materialelor.

5. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL LIVRARILOR

5.1. O Parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte Parti:

 1. a) de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea Contractului;
 2. b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a Contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

5.2. Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea Contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii Contractului.

5.3. O Parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la Contract daca:

 1. a) informatia era cunoscuta Partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta Parte contractanta; sau
 2. b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte Parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
 3. c) Partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

5.4. Dupa finalizarea lucrarilor, Furnizorul poate prezenta, in scop publicitar, imagini si inregistrari video avand ca obiect contributia efectiva a Furnizorului la realizarea lucrarilor.

6. FORTA MAJORA

6.1 Orice eveniment neprevăzut, independent de voinţa Părţilor, care împiedică desfăşurarea Contractului este considerat eveniment de forţă majoră şi exonerează de obligaţii Partea care il invoca, in conditiile legii.

6.2. Partea care invoca forta majora trebuie să notifice evenimentul de forţă majoră celeilalte Părţi în termen de 7 zile de la apariţia acestuia  prin email sau telefon

6.3. Obligaţiile Părţilor vor fi suspendate pe durata desfăşurării evenimentului de forţă majoră.

7. CESIUNE

7.1. Drepturile şi obligaţiile Părţilor din acest Contract nu pot face obiectul cesiunii, partiale sau totale, decât cu acordul prealabil al celeilalte Părţi.

8. NOTIFICĂRI

8.1. Orice comunicare adresată între Părţi va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în scris între reprezentanţii desemnaţi ai Părţilor, la adresele menţionate în prezentul Contract. Comunicările dintre Părti se pot face şi prin telefon, e-mail sau chiar verbal, dar numai sub condiţia confirmării în scris ulterioare a trimiterii sau primirii comunicării respective.

8.2. Datele de contact ale Furnizorului sunt:

Email: constructii-online.ro   Tel: 0726676633

8.3. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal.

8.4. Daca notificarea se trimite prin e-mail se considera primita in prima zi lucratoare, dupa cea in care  a fost expediata.

9. MODIFICARI         

9.1. Prezentul Contract poate fi modificat sau completat prin acordul scris si semnat al Partilor realizat in forma unui Act aditional. Incetarea contractului se produce in urmatoarele situatii: expirarea termenului contractului  sau denuntarea unilaterala. In cazul denuntarii unilaterale de catre o parte, partile insa sunt tinute a indestula datoriile uneia catre alta, datorii rezultate pana la momentul interventiei denuntarii.
9.2 Furnizorul poate face adaugiri sau/si modificari prezentului document in orice moment doreste. Comenzile in derulare nu vor fi afectate de modificarile ulterioare. Acest document este valid incepand de astazi 3 Septembrie 2018.

10. INDEPENDENTA CLAUZELOR

10.1. Daca, la un moment dat, vreuna din clauzele sau prevederile prezentului Contract este declarata ilegala, nevalabila sau inaplicabila, in intregime sau in parte, ca urmare a vreunei reglementari sau prevederi legale, atare clauza sau prevedere contractuala nu va mai fi considerata ca parte a prezentului Contract, fara ca aplicabilitatea restului Contractului sa fie afectata si, in acest scop, prevederile prezentului Contract se declara independente.

11. LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. Prezentul Contract este guvernat şi interpretat conform legislatiei statului român.

11.2. Acest contract este guvernat şi interpretat de legile statului român. Părţile stabilesc de comun acord că prezentul contract împreună cu comenzile aferente reprezintă titlu executoriu de drept fără nicio altă formalitate prealabilă sau intervenţia vreunei instanţe sau autorităţi de orice fel cu privire la plata de către Beneficiar a pretului Contractantului în conformitate cu dispoziţiile legale. Partile vor incerca solutionarea pe cale amiabila a oricarui diferend ivit in legatura cu prezentul Contract.

11.3. In situatia eșuarii solutionarii amiabile, compenta de solutionare revine instantelor judecatoresti.

11.4 Instanta judecatoreasca la care se vor judeca diferendele ivite va fi Curtii de Apel de pe langa Judecatoria Bucuresti.

Acest Contract intra in vigoare la data comenzii Beneficiarului , este emis in limba romana, de valoare juridica egala.  Anexele, daca exista, fac parte integranta din prezentul contract.

                                                

FURNIZOR

S.C. RUFY ROOF ENGINEERING  S.R.L.